KEDTUONG Söz konusu şirket: Công ty cổ phần Tập đoàn Địa ốc Cát Tường     , được thành lập năm 2011, là công ty vệ tinh chuyên nghiệp. o 10 đơn vị phát triển,     Cát Tường Group     có hơn 700 cán bộ, 17 ov aja, Aboteeyte ontinShin từ Công ty:     Emlak Şirketi: Emlak Şirketi, Emlak, Emlak Şirketi, Emlak Companyİ o … Read more

KEDTUONG Söz konusu şirket: Акционерно дружество Cat Tuong Real Estate Group (Cat Tuong Group)    , адено през 2011 г., о от а азар акатя пропро ателит. о 10 одини развитие,    Cat Tuong Group    ава повече от 700 официални служители, 17 овски ажа, аботеещи онтинШин от Company:    Emlak Şirketi: Emlak Şirketi, Emlak, Emlak Şirketi, Emlak дружествоİ о аоа Tuong Emlak … Read more

KEDİ TUONG Söz konusu şirket: Акционерно дружество Cat Tuong Real Estate Group (Cat Tuong Group)   , адено през 2011 г., едно от а азар акатя пропро ателит. близо 10 одини развитие,   Cat Tuong Group   притежава повече от 700 официални служители, 17 овски етажа, аботеещи онтинШин от Company:   Emlak Şirketi: Emlak Şirketi, Emlak, Emlak Şirketi, Emlak дружество акционерно, My Duc Long … Read more

ГРУПА CAT TUONG Преглед на инвеститора: Акционерно дружество Cat Tuong Real Estate Group (Cat Tuong Group)  , създадено през 2011 г., е едно от водещите предприятия на южния пазар в сегмента на проектна земя в градски райони. сателит. След близо 10 години развитие,  Cat Tuong Group  притежава повече от 700 официални служители, 17 търговски етажа, работещи в Лонг Ан … Read more

CAT TUONG GROUP Investor overview: Cat Tuong Real Estate Group Joint Stock Company (Cat Tuong Group) established in 2011, is one of the leading enterprises in the southern market in the segment of project land in urban areas. satellite. After nearly 10 years of development, Cat Tuong Group owns more than 700 official employees, 17 trading floors operating in Long An … Read more

Mọi thông tin về Chủ đầu tư Phú Long Công ty Phú Long     là một trong những chủ đầu tư bất động sản có tiếng trên thị trường. Các dự án của chủ đầu tư Phú Long cũng được nhiều khách hàng tin tưởng và tôn trọng. Vậy chủ đầu tư của Phú Long là ai? Các dự án … Read more

Yatırımcı Phu Long hakkında tüm bilgiler Phu Long Company    , piyasadaki tanınmış gayrimenkul yatırımcılarından biridir. Yatırımcı Phu Long’un projeleri de birçok müşteri tarafından güvenilen ve saygı huyulan projelerdir. Peki Phu Long’un yatırımcısı kim? Phu Long gayrimenkul projeleri nelerdir? Bu yatırımcı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın! Phu Long Emlak Anonim irketi ncelemesi Tam adı: Phu Long … Read more

Yatırımcı Phu Long hakkında tüm bilgiler Phu Long Company   , piyasadaki tanınmış gayrimenkul yatırımcılarından biridir. Yatırımcı Phu Long’un projeleri de birçok müşteri tarafından güvenilen ve saygı duyulan projelerdir. Peki Phu Long’un yatırımcısı kim? Phu Long gayrimenkul projeleri nelerdir? Bu yatırımcı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen aşağıdaki bilgilere bakın! Phu Long Emlak Anonim Şirketi İncelemesi Tam adı: Phu Long … Read more

Цялата информация за инвеститора Phu Long Phu Long Company  е един от реномираните инвеститори в недвижими имоти на пазара. Проектите на инвеститора Phu Long също се ползват с доверие и високо оценени от много клиенти. И така, кой е инвеститорът на Phu Long? Какви са проектите за недвижими имоти на Phu Long? Моля, вижте информацията по-долу, за да научите повече … Read more

All information about investor Phu Long Phu Long Company is one of the reputable real estate investors in the market. The projects of Phu Long investor are also trusted and highly appreciated by many customers. So who is the investor of Phu Long? What are the real estate projects of Phu Long? Please refer to the information below to learn … Read more